Zadźwoń: 690 462 444

Regulamin

Regulamin rezerwacji gabinetów i sal warsztatowych Good Mood Centrum Dobrej Terapii ul. Królewska 32, 51-200 WrocławI. Definicje

1. Wynajmujący – Fundacja Opieka i Troska ul. Kiełczowska 43 bud. 6, 51-315 Wrocław

2. Najemca – osoba fizyczna lub firma, która dokonuje rezerwacji sali i odpowiada za organizację Wydarzenia.

3. Wydarzenie – sesja indywidualna, szkolenie, warsztaty lub inna impreza organizowana przez Najemcę.

4. Umowa najmu – oznacza umowę cywilno-prawną zawartą pomiędzy Fundacją Opieka i Troska a Najemcą, której przedmiotem jest najem powierzchni na potrzeby zorganizowania Wydarzenia.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady najmu gabinetów oraz sali warsztatowych w celach świadczenia usług tj.: sesji psychoterapii, sesji coachingowych, dietetyki, usług fizjoterapii, warsztatów lub innych spotkań. Regulamin określa również prawa i obowiązki Stron (Wynajmującego i Najemcy) związane ze świadczeniem usług, a także zasady wyłączenia odpowiedzialności Wynajmującego z tytułu świadczenia usług najmu.

2. Najemca przed zawarciem umowy najmu zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić, że akceptuje jego warunki.

III. Rezerwacja i płatność

1. Rezerwacji najmu gabinetu można dokonać: telefonicznie pod numerem telefon 690462444 lub mailowo na adres goodmoodcentrum@gmail.com.

2. Celem rezerwacji terminu sali warsztatowej, Najemca zobowiązuje się do zapłaty zaliczki w wysokości 20% ceny najmu z dołu, a pozostałą część zapłaci w terminie 7 dni od wystawienia przez Wynajmującego faktury.

3. Płatność za wynajem gabinetów odbywa się w dniu wynajmu lub zbiorczo na koniec miesiąca, jeśli dotyczy to wynajmu kilku godzin w miesiącu.

4. Płatności należy dokonać na rachunek bankowy podany na fakturze i w terminie tam zakreślonym.

Dane do przelewu:

Fundacja Opieka i Troska

ul. Kiełczowska 43 bud. 6

51-315 Wrocław

Santander Bank 05150017931217900434250000

IV. Odwołanie i zmiana rezerwacji

1. Najemca ma prawo odwołać rezerwację w dowolnym momencie:

a) jeśli rezerwacja została odwołana na 48h przed terminem – najemca zobowiązany jest do zapłaty 50% ceny wynajmu

b) jeśli rezerwacja została odwołana mniej niż 24h przed terminem – najemca zobowiązany jest do zapłaty 100% ceny wynajmu

c) jeśli wynajem obejmuje regularne godziny w miesiącu, płatność należy uiścić za cały miesiąc zgodnie z podpisana umową, bez możliwości odwołania rezerwacji.

IV. Postanowienia końcowe

1. Najemca zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Najemca nie przestrzegający warunków Regulaminu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Centrum oraz osoby trzecie.

2. W przypadku okoliczności od niego niezależnych Centrum zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, odłożenia trwającego wynajmu sali.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Wynajmujący zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z tym zastrzeżeniem, że do rezerwacji dokonanych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą.