Regulamin

Definicje

 • Centrum - Good Mood Centrum Dobrej Terapii, prowadzące działalność wspierającą zdrowie człowieka, poprzez pracę psychoterapeutyczną, wsparcie psychologiczne, konsultacje pedagogiczne oraz zajęcia obejmujące pracę z ciałem.

 • Klient - osoba fizyczna, która korzysta z usług Centrum.

 • Specjalista - osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania zawodu: psychologa, pedagoga, psychoterapeuty lub innego zawodu związanego ze zdrowiem psychicznym - zatrudniona w Centrum.

Zasady ogólne

 1. Centrum świadczy usługi w zakresie pomocy psychologicznej, psychoterapii i konsultacji psychologicznych.

 2. Usługi świadczone przez Centrum są skierowane do osób dorosłych, młodzieży i dzieci.

 3. Centrum zatrudnia wyłącznie wykwalifikowanych specjalistów, którzy ukończyli szkołę psychoterapii lub są w trakcie kształcenia. Dzięki temu nasi terapeuci mogą oferować najwyższej jakości usługi z zakresu zdrowia psychicznego: psychoterapii dorosłych, wsparcia psychologicznego, psychologii dziecięcej, konsultacji pedagogicznych, interwencji kryzysowej, a także terapii par i rodzin.

 4. Zapisy na wizyty odbywają się telefonicznie lub mailowo.

 5. Centrum udziela informacji o zakresie świadczonych usług, kwalifikacjach specjalistów oraz zasadach współpracy.

Zasady współpracy

 1. W celu rozpoczęcia współpracy Klient zobowiązany jest do zgłoszenia telefonicznego lub mailowego, w którym podaje swoje dane kontaktowe oraz oczekiwania wobec współpracy ze specjalistą.

 2. Po przyjęciu zgłoszenia przez pracownika Centrum Klient umawia się na pierwszą konsultację wstępną ze specjalistą, na podstawie której podejmowana jest decyzja o możliwości podjęcia współpracy z Klientem - o charakterze konsultacji, wsparcia lub psychoterapeutycznym.

 3. W przypadku podjęcia współpracy Klient i specjalista ustalają harmonogram spotkań oraz zasady rozliczeń.

Poufność

 1. Sesje terapeutyczne są poufne.

 2. Terapeuta nie ma prawa ujawniać informacji o Klientach osobom trzecim, bez ich zgody.

 3. Wyjątkiem od zasady poufności jest sytuacja:

 1. Gdy zagrożone jest życie lub zdrowie Klienta lub innej osoby. W takim przypadku psychoterapeuta ma obowiązek poinformować o tym odpowiednie organy, takie jak policja, prokuratura lub sąd.

 2. Gdy Klient wyrazi zgodę na ujawnienie informacji. W takiej sytuacji psychoterapeuta może ujawnić informacje o Kliencie, ale tylko w zakresie określonym w zgodzie.

Odwołanie wizyty

 1. Klient zobowiązany jest do odwołania wizyty w terminie nie krótszym niż 24 godziny przed jej planowanym terminem.

 2. W przypadku odwołania wizyty w terminie krótszym niż 24 godziny przed jej planowanym terminem, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów wizyty.

Rozliczenia

 1. Zasady rozliczeń za usługi świadczone przez Centrum określa cennik dostępny na stronie internetowej Centrum.

 2. Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za wizytę najpóźniej po zakończonej sesji.

Rezygnacja z usług

 1. Klient może zrezygnować z usług Centrum w dowolnym czasie, bez podania przyczyny.

 2. W przypadku rezygnacji z usług w terminie krótszym niż 24 godziny przed planowanym terminem wizyty, Klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów wizyty.

Zmiana Regulaminu

 1. Centrum zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie.

 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od dnia ich wprowadzenia.

Pozostałe postanowienia

 1. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Centrum.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Polityka prywatności

Centrum przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji świadczonych usług. Dane osobowe Klientów są przechowywane w bezpiecznym miejscu i nie są udostępniane osobom trzecim bez zgody Klienta. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Centrum znajduje się w Polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Centrum.

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszego Regulaminu lub świadczonych usług prosimy o kontakt z Centrum.